Auteursrichtlijnen TGE

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

 

Voor alle kopij geldt:

 • Kopij via e-mail opsturen aan: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl
 • De redactie gaat ervan uit dat het manuscript niet elders is gepubliceerd of aangeboden.
 • Lever de tekst plat aan: geen marges aangeven, niet afbreken, niet centreren, geen codes in de tekst, geen paginaopmaak en paginanummering. Wel aangeven: kapitalen, cursiveringen, aanhalingstekens (dubbele voor citaten, enkele voor benadrukken). Tabellen opmaken d.m.v. tabs (geen spaties en niet inspringen) en niet opmaken in kolommen.
 • Houdt u er rekening mee dat de eerste alinea van het artikel introducerend is. Hierin worden de aanleiding en de opbouw van het artikel kort weergegeven. In het TGE is deze alinea altijd vet gedrukt.
 • Lever de tekst aan in één standaard lettertype en standaard lettergrootte (bijv. Times New Roman, 12).
 • Paragraafkoppen zijn altijd vet, subparagraafkoppen staan in cursief. Onder de (sub)paragraafkoppen staat geen witregel.
 • Schrijf in de voorkeurspelling (Woordenlijst van de Nederlandse taal, het 'Groene boekje').
 • Illustraties, grafische figuren, tabellen, kaderteksten, etc. zijn welkom. Zorg bij fotomateriaal voor een kwaliteit van 300 dpi of hoger. Wanneer er op afbeeldingen beeldrechten berusten, zorgt de auteur zelf voor toestemming om in TGE te publiceren. Foto’s van internet zijn over het algemeen niet geschikt voor drukwerk. Digitale foto’s dienen als jpg- of tifbestand te worden aangeleverd.
 • Eenvoudige tabellen en kaderteksten staan op de gewenste plek in het manuscript. Wanneer een tabel of illustratie in een apart bestand wordt meegestuurd, moet de gewenste plek aangegeven worden in het manuscript met de mededeling [invoegen illustratie/tabel].
 • Neem geen of zo min mogelijk eindnoten op in uw manuscript. Literatuur waaraan gerefereerd wordt, staat in de literatuurlijst aan het einde van het artikel (zie onder).
 • Voor publicatie ontvangt de auteur een drukproef. Na publicatie ontvangt de auteur een gratis exemplaar van het nummer waarin het artikel is opgenomen en een pdf-bestand van het artikel.
 • Na acceptatie berust het auteursrecht bij het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek. De redactie heeft het recht (delen van) het artikel te gebruiken voor de TGE-website of in promotiemateriaal.

  

Aanvullende richtlijnen per rubriek:

 

Onderzoek & Reflectie

Een artikel in deze rubriek is een wetenschappelijk artikel op het brede gebied van gezondheidszorg en ethiek.

 • Het artikel kan een verslag zijn van een empirisch onderzoek. Een empirisch artikel is als volgt opgebouwd: 1) inleiding, 2) methoden, 3) resultaten, 4) discussie, 5) conclusie.
 • Het artikel kan ook een reflectie zijn op een relevante morele vraag of probleemstelling. Een reflectieartikel kan een meer essayistische en persoonlijke ondertoon hebben of een betoog zijn op basis van literatuuronderzoek.
 • Voor alle artikel in deze rubriek geldt dat beweringen afdoende onderbouwd moeten worden met argumenten en literatuur.
 • De lengte is maximaal 3000 woorden (incl. literatuurlijst!). Geef het artikel een Nederlandstalige samenvatting mee (max. 100 woorden), een Engels summary en maximaal 3 trefwoorden.
 • Manuscripten worden dubbelblind gereviewd: 2 anonieme reviewers beoordelen het geanonimiseerde manuscript, waarna de auteur een beargumenteerd advies krijgt in de vorm van een reviewrapport.
 • Een door de redactie geëntameerde Reactie op een artikel bevat maximaal 750 woorden.

 

Boekbespreking

Recensies van pas gepubliceerde boeken kunnen 600 woorden (1 TGE-pagina) of 1200 woorden (2 TGE-pagina’s) tellen. De redactie beslist over welk boek welke bespreking krijgt. Een bespreking is geschreven in een vlotte, persoonlijke stijl, dwaalt niet te ver af van het besproken boek en bevat onderbouwde oordelen over de inhoud ervan. Een bespreking geeft de TGE-lezer een goede indruk van de kwaliteit en relevantie van het boek. Geef de recensie een niet al te lange titel mee, plus een of meerdere tussenkopjes.

 

Leestafel

In de rubriek Leestafel publiceert TGE korte signalementen (max. 300 woorden) van nieuw verschenen boeken.

 

Document

In TGE worden niet alleen boeken besproken, maar ook documenten. Te denken valt dan aan adviesrapporten, beleidsdocumenten of brochures of rapporten die door belangenorganisaties zijn uitgebracht. Een dergelijke bespreking is 600 worden, inclusief evt. referenties (1 TGE-pagina) of 1200 woorden (2 TGE-pagina's).. Evenals bij boekbesprekingen geldt: de redactie beslist, maar ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Voorzie de tekst van een titel en een of meerdere tussenkopjes.

 

Actualia

Onder deze rubriek vallen verslagen van symposia of congressen, maar ook opiniestukken die betrekking hebben op de actualiteit. Maximaal 1200 woorden. Voorzie de tekst van een titel en een of meerdere tussenkopjes.

 

Gast aan het Woord

Met enige regelmaat publiceert TGE interviews met sleutelfiguren uit de wereld van gezondheidszorg en ethiek. Bijdragen aan deze rubriek zijn maximaal 2100 woorden.

 

Uit de Praktijk

TGE is altijd op zoek naar bijzondere, morele casuïstiek uit de praktijk van de zorg. Een interessante casus wordt besproken in de rubriek ‘Uit de praktijk’. Dat houdt in dat afhankelijk van de aard van de casus de redactie twee of drie relevante experts (verpleegkundig, medisch, ethisch of juridisch) vraagt om een reactie (max. 650 woorden). Wilt u uw casus laten bespreken? Schrijf hem op (max. 650 woorden) en stuur hem ter overweging naar de redactie.

 

Beelden van de moraal

In de rubriek ‘Beelden van de moraal’ krijgt de verbeelding (in de vorm van film, boeken, tv, strips, websites, kunst,etc.) van gezondheidsethische hoofdthema’s een plaats. Zo zou een vergelijking van de Spaanse film Mar Adentro (over het zelfgewilde levenseinde van een dwarslaesiepatiënt) en de Franse film Intouchables (over de hervonden levensvreugde van een dwarslaesiepatiënt) de basis kunnen zijn voor een artikel over het thema euthanasie in de media en beelden bij het grote publiek hierover. Een bespreking van romans die nuttig kunnen zijn bij ethiekonderwijs aan geneeskundestudenten is een ander voorbeeld. Hele andere beelden of verbeeldingen, van graffiti tot beeldhouwkunst en van fotografie tot architectuur, kunnen ook mooie inspiratiebronnen vormen. Van belang is dat de morele dimensie of beschouwing een prominente plaats krijgt, zonder dat de term ‘ethiek’ per se hoeft te vallen. Auteurs worden van harte uitgenodigd om een voorstel of opzet te maken voor een bijdrage aan deze rubriek. De rubriek verschijnt 2 tot 4 maal per jaar, lengte is 1200 woorden, beeldmateriaal (zwart/wit) is zeer welkom. bij het redactiesecretariaat: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl. Contactpersoon voor de rubriek: Gert Olthuis (hoofdredactie.tge@gmail.com)

 

 

Referenties

 • Literatuurverwijzingen in de tekst (géén noten) worden als volgt opgenomen: naam, jaartal, pagina. Bijvoorbeeld: (De Beaufort e.a., 2011, 14).
 • Aan het einde van het artikel neemt u een alfabetische lijst van geraadpleegde literatuur op (maximaal 25 referenties!) conform onderstaande richtlijnen.

 

Boeken

Sennett R. De Ambachtsman. De Mens als Maker. Amsterdam: Meulenhoff, 2008.

 

Bundels

Verkerk M & Hartoungh R. (red.). Ethiek en Palliatieve Zorg. Assen: Van Gorcum, 2003.

 

Hoofdstukken uit boeken

Dekkers W. Wat doen we met de voorhuid? In: De Beaufort I, Hilhorst M, Vandamme S, e.a. (red.). De Kwestie. Praktijkboek Ethiek voor de Gezondheidszorg. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, 2011, 129-134.

 

Artikelen

Laan AL van der & Boenink M. Translationeel onderzoek: voorbij de retoriek van bench to bedside. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 2012; 22(1): 4-9.

Williams I. Graphic medicine; comics as medical narrative. Medical Humanities 2012; 38: 21-27.

 

Ongepubliceerde dissertaties

Gardiner K. Why Care? On Motivation in Care Ethics. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2009.

 

Films

Regisseur, filmtitel [categorie film], plaats, producent, jaartal

Gondry M. Eternal Sunshine of the Spotless Mind [speelfilm]. Los Angeles: Anonymous Content, 2004.

 

Websites

Zorgethiek.nu website. http://zorgethiek.nu/, geraadpleegd 29 juni 2012.

 

 

TGE-themanummers

TGE publiceert 1 of 2 maal per jaar een themanummer. Een dergelijk nummer wordt samengesteld door een gastredactie (bij voorkeur 1 TGE-redacteur en 1 redacteur van buiten de redactie). De afgelopen jaren verscheen er een variëteit aan themanummers over o.a. moreel beraad, orgaandonatie, beroepsethiek en marktwerking, interculturalisatie in de zorg, de morele vorming van co-assistenten, 10 jaar humaan genoom, translationele geneeskunde. Een nummer telt 28 pagina’s en maakt gebruik van de verschillende TGE-rubrieken (zie boven) om het thema mee te belichten. Auteurs worden door de gastredactie uitgenodigd.

Het samenstellen van een themanummer begint met het aan de redactie voorleggen van een voorstel van max. 2 A4 met daarin:

 • Een korte schets van de inhoudelijke achtergrond van het themanummer
 • Voorstellen voor 3 Onderzoek & Reflectie-artikelen (+ potentiële auteurs) met evt. per artikel een commentator
 • Voorstellen voor interview, boekbespreking, casusbespreking, evt. aandacht voor literatuur en/of film
 • Een globaal tijdpad met deadlines

De voorbereiding van een themanummer kost ongeveer een jaar. De redactie staat open voor suggesties.