Welkom

Welkom op het online gedeelte van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Hier vind je de meeste artikelen van alle nummers. Zo kun je ze waar je ook bent en wanneer je maar wilt opnieuw lezen.

TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

 

Geïnteresseerd in publiceren in TGE? Neem contact op met de redactie en bekijk onze auteursrichtlijnen.

Adverteren in TGE? Bekijk dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

Weten

Judas en onbekende soldaat

Ignace Schretlen (1952) is beeldend kunstenaar en artsauteur. Gedurende bijna twintig jaar had hij met zijn echtgenote een huisartspraktijk in ’s-Hertogenbosch. Hij publiceerde meer dan vijftien boeken en honderden artikelen.

Weten

Leestafel

In Leestafels worden de volgende boeken besproken: 'Privacy in de zorg. Van wie is uw medisch dossier?' door R. Huissen, 'Draagkracht en veerkracht in de zorg. Professioneel zorgen met aandacht voor je eigen grenzen.' door A. Blokhuis en D. Talma en 'Betere mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar.' door T. Dehue.

Weten

Leestafel

Tol DG van, Bree MJ de, Dekker H & Molen T van der (red.) Handboek medische professionaliteit.

Weten

Leestafel

Klaassen HW. Bondgenoten. Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken.

Weten

Leestafel

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.
Je nier of mijn leven. Nierdonatie bij leven.

Redactioneel

Gezamenlijke besluitvorming – ideaal en praktijk

Redactioneel door Gert Olthuis en Thijs Tromp.

Weten

Stemmen uit de praktijk van gezamenlijke besluitvorming

Deze bijdrage gaat over de praktijk van gezamenlijke besluitvorming en baseert zich vooral op het signalement 'Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt' dat het Centrum voor Ethiek en Gezondheid recentelijk uitbracht.

Opinie

Wat moeten we met naasten en familie?

De complexiteit van gezamenlijke besluitvorming lijkt nog eens vergroot te worden door de rol van naasten en familie. Dit lijkt soms een eigen besluit van de patiënt in de weg te staan. Deze bijdrage betoogt echter dat naasten en familie niet een derde partij zijn, naast arts en patiënt, maar dat zij als mede-consti...

Weten

Geestelijke verzorging en gezamenlijke besluitvorming

De geestelijk verzorger is bij uitstek de professional die patiënten kan begeleiden bij ethische en existentiële keuzes rond de behandeling. Hoe verloopt die begeleiding precies, is er een geschikte methodiek en hoe waarborg je gezamenlijke besluitvorming en heldere communicatie?

Weten

Gezamenlijke besluitvorming bij migranten - hoe doe je dat verantwoord?

Gezamenlijke besluitvorming kan in de palliatieve zorg aan migranten moeizaam verlopen. Enerzijds doordat patiënten, naasten en zorgverleners verschillende verwachtingen kunnen hebben over doelen en middelen, anderzijds omdat betrokkenen verschillende ideeën hebben over wat ‘gepaste’ communicatie is.

Weten

Sociale media en eHealth: kansen voor gezamenlijke besluitvorming?

Doordat patiënten en hun naasten nu via social media eenvoudig toegang hebben tot relevante informatie zou dit hun gezondheid-geletterdheid (health literacy) kunnen verbeteren en de van oudsher aanwezige kenniskloof kunnen verkleinen. In deze bijdrage worden enkele voorbeelden van sociale media en eHealth besproken,...

Weten

Gezamenlijke besluitvorming

Deze bijdrage verdedigt de stelling dat gezamenlijke besluitvorming een noodzakelijke randvoorwaarde is voor een daadwerkelijk waardevolle gezondheidszorg. Er wordt ingegaan op wat gezamenlijke besluitvorming is en in hoeverre het in praktijk wordt gebracht in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Tenslotte wordt bezien...

Weten

Moreel beraad ook voor de zorgpraktijk van België relevant?

Boekbespreking van het boek 'A Political Argument for an Ethic of Care' van Joan Tronto over de zorgethiek.

Columns

Over de uitvoering van zinloos geweld

Column door drs. Hugo van der Wedden over de alledaagse werkelijkheid achter het abstracte concept overbehandeling: een stervende kwetsbare oudere, een kind of partner die het woord voert en ‘er nog niet aan toe is’ dat zijn of haar geliefde naaste daadwerkelijk overlijdt.

Weten

Leestafel

McEwan I. De kinderwet.

Weten

Leestafel

Van der Cingel CJM en Jukema JS. Persoonsgerichte zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen.

Weten

Leestafel

Oderwald A. De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde.

Weten

Leestafel

Verbeek P-P. Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen.

Redactioneel

Ethiek op het grensvlak

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Beleveniscreatie is niet hetzelfde als goed zorgen

Fred Lee spreekt veel managers en zorgverleners aan met zijn theaterbusinessconcept voor het ziekenhuis. De patiënt staat daarin centraal en professionals krijgen alle ruimte om compassievol te zorgen. Vanuit een zorgethisch perspectief is de gecommuniceerde menslievendheid discutabel.

Weten

Begrip van het beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is zo oud als de geneeskunde zelf. Met de toename van de complexiteit van de geneeskunde en de gezondheidszorg zijn ook de regels met betrekking tot dit geheim in veelheid en ingewikkeldheid gegroeid. Een juist begrip van het medisch beroepsgeheim is daardoor niet langer eenvoudig te verkri...

Weten

Het gestroomlijnde brein: mensverbetering als symptoom van onze tijd

Hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie lijken ongekende mogelijkheden te bieden voor mensverbetering. Mensverbetering is daarmee onderwerp geworden van intensief ethisch en filosofisch debat, waarin vooraanstaande filosofen zoals Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk sterk contrasterende visie...

Praktijkonderzoek

Een wilsonbekwame, volwassen patiënt uit een familie van Jehova’s getuigen: Wie beslist over eventuele bloedtransfusie?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Weten

Het dilemma van de interculturele zorg

Boekbespreking van 'Medische communicatie en etnische diversiteit' van Bart Wolf en Nordin Dahhan, beiden kinderarts. In het boek geven ze aan hoe (para)medici hun communicatie met cultureel-andere patiënten kunnen verbeteren.

Weten

Woelen om verandering… Nadenken over de ‘vloeibare waarden’

Boekbespreking van 'Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd' van Herman de Dijn.

Weten

Indrukwekkende nieuwe technieken, maar waar blijft de ethische herbezinning?

Kunstmatige ei- en zaadcellen. Steeds verdergaande ingrepen in ons brein – al dan niet invasief. Het bedienen van apparaten door middel van onze hersengolven. Bespreking van het rapport From Bio to NBIC convergence – From Medical Practice to Daily Life.

Weten

Leestafel

Hertogh C, Hendriks A en Verkerk M (red.) Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde, tussen patiënt en zorgsysteem.

Weten

Leestafel

Annemans L. De prijs van uw gezondheid. Is onze gezondheid in gevaar?

Weten

Leestafel

Hertogh C, Hendriks A en Verkerk M (red.) Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde, tussen patiënt en zorgsysteem.

Weten

Leestafel

Annemans L. De prijs van uw gezondheid. Is onze gezondheid in gevaar?

Redactioneel

Kwaliteit van Leven

Redactioneel door Karin Janssen van Doorn en Marjanne van Zwol, gastredacteuren.

Opinie

Welzijn, geluk en het goede leven

In de discussie over kwaliteit van leven speelt het onderscheid tussen subjectief en objectief een zwaarwegende rol. Het streven naar objectieve meetwaarden voor een als subjectief erkende persoonlijke ervaring wordt in dit artikel opgevat als een aporie, een innerlijk tegenstrijdig probleem.

Opinie

Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg

Volgens de WHO-definitie is kwaliteit van leven het centrale doel van de palliatieve zorg. Daarmee is het ook een belangrijke uitkomstmaat geworden die onder meer door middel van vragenlijsten nagestreefd wordt. In deze bijdrage stellen de auteurs kritische vragen bij deze ontwikkeling.

Weten

De rol van kwaliteit van leven en van de QALY in het gezondheidsbeleid: een gezondheidseconomische visie

Gezondheidseconomen werken met begrippen als QALY (quality adjusted life years) en ICER (incremental cost-effectiveness ratio) om advies te geven bij die keuzes. Dit artikel bespreekt de nadelen van de QALY en stelt de huidige beslissingscriteria inzake vergoeding van behandelingen op basis van kosteneffectiviteit i...

Opinie

Feiten zijn belangrijker dan de eigen ervaringen

In de discussie over de kwaliteit van leven speelt het begrip waarde van het leven nauwelijks een rol. Prof. dr Govert den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek UvA, vindt dat onterecht.

Praktijkonderzoek

Mogelijkheid tot autonoom leven zwaarwegend criterium in kindergeneeskunde

Tijdens het VFG jaarcongres 2013 'Kwaliteit van Leven' voerden prof. dr Suzanne van de Vathorst en drs Robert Pangalila een publiek gesprek met elkaar over de betekenis van het begrip kwaliteit van leven in de praktijk van de kindergeneeskunde en de revalidatie van jonggehandicapten. Marjanne van Zwol zocht hen op o...