Welkom

Welkom op het online gedeelte van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Hier vind je de meeste artikelen van alle nummers. Zo kun je ze waar je ook bent en wanneer je maar wilt opnieuw lezen.

TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

 

Geïnteresseerd in publiceren in TGE? Neem contact op met de redactie en bekijk onze auteursrichtlijnen.

Adverteren in TGE? Bekijk dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

Weten

De begrenzing van de ouderengeneeskunde

Boekbespreking van 'Over(-)behandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen' van T. Boer, M. Verkerk en D.J. Bakker.

Weten

Patiëntenautonomie is niet alles

In deze bijdrage pleit dr. Ineke bolt voor een grotere rol van de esthetische chirurg en hun beroepsorganisaties: behalve patiëntenautonomie is ook welzijn een belangrijke waarde in het ethische kader voor esthetische chirurgie en geneeskunde.

Weten

Euthanasie en levensbeëindiging bij minderjarigen

In Nederland kan een minderjarige vanaf 12 jaar om euthanasie verzoeken, mits akkoord van de ouders en vanaf 16 jaar mits de ouders zijn ingelicht. Vanaf een leeftijd van 12 jaar kan een minderjarige het onderscheid maken tussen op reis gaan (en terug thuiskomen) en doodgaan (niet meer terugkomen) en kan hij als vol...

Weten

Sterker dan leed of smart?

Wouter Schrover bespreekt de negatieve waardering van afhankelijkheid op basis van het boek 'Ik omhels je met duizend armen' van Ronald Giphart

Weten

Leestafel

Lagro-Janssen T. Oogwenk. Een genderblik op huisartsenzorg.

Weten

Leestafel

Dedding D & Slager M. (red.) 2013. De Rafels van Participatie in de Gezondheidszorg: Van participerende patiënt naar participerende omgeving.

Weten

Leestafel

De Hartogh G, Jacobs F, Van Willigenburg T. Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten.

Weten

Leestafel

Haak N van den. De machinemens. De machinemetafoor in de geneeskunde en in het denken over ziekte en gezondheid.

Weten

Leestafel

Canters N & Meira-Kochetkova T. ZorgBasics Ethiek.

Redactioneel

De rol van ethiek in gezondheidszorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Opinie

Meer ziektekostenpremie bij ongezond gedrag: geen goed idee

‘De vervuiler betaalt’; meer premie bij ongezond gedrag lijkt op het eerste gezicht wellicht rechtvaardig, maar aan een dergelijke differentiatie in premie op basis van leefstijl kleven allerlei ethische bezwaren. In dit artikel worden enkele belangrijke bezwaren uiteengezet.

Weten

“Uitstellen is ook een keuze” Afwachtend beleid en shared decision-making op de neonatologie

Bij een dreigende vroeggeboorte van een extreme prematuur staan betrokkenen voor de keuze tussen het na geboorte wel of niet actief
opvangen van het kind. Een derde scenario lijkt echter ook mogelijk: een afwachtend beleid, waarbij de behandelbeslissing tot na de geboorte wordt uitgesteld. Aan dit scenario zitten vo...

Weten

“Ethici hebben wel de juiste filosofische bagage nodig om hun werk toe te kunnen passen in de praktijk”

Professor dr. Marcus Düwell is vanaf 2002 werkzaam aan de universiteit Utrecht. Hij heeft eerder 10 jaar gewerkt als coördinator en adjunct directeur van het ethiek instituut in Tübingen. Redactielid Elleke Landeweer ging bij hem langs.

Praktijkonderzoek

ECT bij psychotische depressie?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Weten

Spiegelgevecht

Over de thematische wetsevaluatie ‘Zelfbeschikking in de zorg’. Het is een ambitieus project geweest, uitgevoerd door een breed samengestelde onderzoeksgroep, waarvan het resultaat waardering verdient. Of het ook verder helpt, is een vraag die niet zomaar is te beantwoorden.

Ethici moeten ‘alpartijdig’ zijn

Op 24 februari vond het jaarsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Bioethiek plaats, met als centrale vraag: wat is de bijdrage van ethiek in de wetsevaluaties? Zowel ethici als niet-ethici probeerden hierop een antwoord te formuleren. Hieronder een kort verslag.

Weten

Leerzame confrontaties tussen feit en overtuiging, maar niet altijd

Boekbespreking van 'Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil?' van I. Devisch.

Weten

De tongval van de ouderdom

Over 'Gloed' van Sándor Márai.

Weten

Onze levensverwachting neemt sneller toe dan de ethische reflectie erover

Boekbespreking van 'Ethics, Health Policy and (anti-)Aging: Mixed Blessings' van M. Schermer & W. Pinxten.

Weten

Leestafel

Oderwald A, Neuvel K &Tilburg W van (red.). Het verwarde brein. Hersenziekten in fictie.

Weten

Leestafel

Wobbes Th & Muijsenbergh M van den (red.). Genoom bewust. Belasting of belofte?

Weten

Leestafel

Ippel P. De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de psychiatrie.

Weten

Leestafel

Solomon A. Far from the Tree: Parents, Children and the Search for Identity.

Redactioneel

De mens in de geneeskunde

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Voorspellende geneeskunde: een dieptepsychologische duiding van de speelfilm Blueprint

Vanuit een genetisch deterministische denkwijze zal inzage in ons genoom het menselijke bestaan in hoge mate voorspelbaar maken. De film Blueprint (2003) lijkt daarin in eerste instantie mee te gaan: een kind wordt verwekt louter en alleen met de bedoeling om een onvoltooid levensproject alsnog te continueren. Uitei...

Opinie

De mens in de transformerende geneeskunde: werk-in-uitvoering

Het mensbeeld van de transformerende geneeskunde heeft zijn wortels in de verlichting. Het is een beeld van de mens die zelf over zijn leven en lichaam beschikt, die zijn lichaam als maakbaar ziet en die naar verbetering streeft. Aan de hand van de discussie over mensverbetering (human enhancement) wordt dit mensbee...

Weten

Het mensbeeld in de palliatieve zorg

Enerzijds proclameert de hedendaagse palliatieve zorg een holistisch mensbeeld. Anderzijds is in de zorgpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek de aandacht voor de lichamelijke dimensie het grootst en het meest sterk ontwikkeld. In deze bijdrage wordt de spanning tussen beide paradigma’s en bijbehorende mensbeeld...

Weten

De mens in de hedendaagse geneeskunde. Over onafhankelijkheid en kwetsbaarheid

In deze bijdrage betoogt dr. Wim Dekkers dat het huidige mensbeeld in de geneeskunde veel minder filosofisch is onderbouwd dan dat van de antropologische beweging. Daarnaast plaatst hij enkele kritische kanttekeningen bij de eenzijdige nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op autonomie en onafhankelijkheid.

Weten

Naar een verbreding van het mensbeeld

In het voetspoor van fenomenologie en antropologische geneeskunde heeft Wim Dekkers de mens in de geneeskunde centraal gesteld in onderwijs en onderzoek. Dat was noodzakelijk omdat de vooruitgang van de medische wetenschap in de tweede helft van de vorige eeuw een reductionistische benadering van de mens met zich me...

Columns

Niets menselijks is hen vreemd…

Wanneer we ons afvragen welke mensbeelden we er impliciet op na houden in de gezondheidszorg, lijken we onszelf eenzijdig te identificeren met patiënten en vergeten we zomaar professionals. Maar ook hen is natuurlijk niets menselijks vreemd.

Weten

Heel de mens

Boekbespreking van 'Beter. Over ethiek en gezondheidszorg' van Mary Biezeman-Roest.

In memoriam

Martien Pijnenburg

Redactioneel

Wat wil de patiënt?

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Respons van verpleeghuisbewoners op dagelijkse zorg van zorgverleners

Responsiviteit is van cruciale betekenis in zorg als praktijk. Het doel van deze studie is het geven van een empirische beschrijving van de respons van somatische verpleeghuis-bewoners op dagelijkse zorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat responsiviteit zich toont in: waardering uiten, het geven van aanwijzingen...

Weten

Idealen van keuzevrijheid in een complexe praktijk

Dit onderzoek verkent de normatieve idealen van huisartsen in de ouderenzorg en hoe deze in de praktijk gestalte krijgen. Hiertoe zijn 18 huisartsen geïnterviewd. De geïnterviewden zeiden de keuzevrijheid van de patiënt centraal te stellen. Uit de praktijkvoorbeelden
bleek echter dat de huisarts voortdurend een bala...

Opinie

De spagaat en de lenige huisarts

Reactie van drs. Andrea Ruissen, arts in opleiding tot psychiater en wetenschappelijk onderzoeker, GGZ inGeest op het stuk over medische besluitvorming door Sytske van Bruggen et al.