Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Uit de praktijk

Een goed gesprek met uitleg over de spelregels

Medisch commentaar op de casus

Leefstijl speelt bij veel aandoeningen een rol, en het wetenschappelijk bewijs hieronder wordt steeds sterker. In veel van de richtlijnen staat expliciet dat een of meer leefstijlfactoren aan de orde zouden moeten komen. Preventie en een gezonde leefstijl worden gezien als een van de manieren om de gezondheidszorg q...

Uit de praktijk

Leefstijl in de spreekkamer: aankaarten of laissez faire?

Ethisch-juridisch commentaar op de casus

Jaq is duidelijk op zoek naar een huisarts van het type ‘U vraagt, wij draaien’. Hij legt de verantwoordelijkheid voor zijn klachten buiten zichzelf en vraagt de arts om een ‘snelle’ medische oplossing. Respect voor zijn keuzes en wensen moet leidend zijn in de invulling van de zorgplicht van de arts.

...
Uit de praktijk

Dilemma balans ‘paaien’ versus ‘plagen’

Maatschappelijk commentaar op de casus

Vele (para)medische hulpverleners weten prima wat nodig is voor een duurzame oplossing voor de kwalen waar cliënten mee komen. Maar ze benoemen is moeilijk omdat het niet voldoet aan de verwachting waarmee die cliënt komt, zoals in de casus treffend verwoord met: “Want ik wil natuurlijk wel een goeie dokter die me h...

Actualiteit

De kracht van sociale netwerken voor een gezonde samenleving

De manier waarop we preventie en gezondheidsbevordering inzetten moet veel radicaler gericht zijn op de kracht van het sociaal netwerk, de sociale relaties die mensen verbinden. Gebrek aan sociaal contact vergroot het risico op overlijden, vergelijkbaar met het roken van 15 sigaretten per dag. Sociaal contact is cru...

Actualiteit

Landelijke screening op foetale afwijkingen: het spanningsveld tussen ratio en gevoel

Jérôme Lejeune en Patricia Jacobs toonden in 1959 vrijwel gelijktijdig aan dat het downsyndroom kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van een extra chromosoom 21 (Lejeune e.a., 1959; Jacobs e.a., 1959). Eind jaren zestig werd in gekweekte vruchtwatercellen trisomie 21 aangetoond bij een foetus met downsyndroo...

Beelden van de moraal

Kunst, positieve gezondheid en het ‘kreupele’ lichaam

Een poosje terug verscheen een dik rapport over hoe kunst en culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning positieve gezondheid van zorgontvangers kan bevorderen (Van Campen ea, 2017). Het rapport signaleert een interessant probleem. Culturele interventies zijn vooral kleinschalige projecten die geri...

Boekbespreking

Recht op ongezond gedrag?

Bespreking van: Handboek Leefstijlgeneeskunde. De basis van iedere praktijk

Leefstijlgeneeskunde maakt sinds enkele jaren een opmars. ZonMw investeert al jaren in preventieprogramma’s onder een titel die de omvang ervan duidelijk maakt: ‘Alles is Gezondheid’. Recent verscheen een herziening van het Handboek Leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk. Zo’n vijftig hoogleraren en and...

Recensies

Over tijd. Kantelpunten in de naoorlogse geboortezorg

Hajo Wilschut (gynaecoloog) en Marjanke Spanjer (jurist/journalist) schreven een boek over de vooruitgang die in de afgelopen decennia is geboekt binnen de geboortezorg. In 14 hoofdstukken behandelen zij een diversiteit aan onderwerpen en de kwaliteitsontwikkeling die daarin heeft plaats gevonden.

Recensies

Helpen is moeilijk

Het mensenkind komt ter wereld als hulpeloze boreling. Goed beschouwd verandert er gedurende een mensenleven niet veel: kwetsbaarheid, verwarring en ons tekort blijven ons hele leven bij ons. Evenals onze menselijke nood naar een helpende ander om hiermee om te gaan. 

Recensies

Ethiek en Human Resource Management. Morele dilemma’s in de hr-praktijk

Ik zie beroepsethiek graag als zoektocht en leerproces. Hoe fijn is het als studenten dan achteraf aangeven: ‘Door de lessen Ethiek en het uitwerken van de dilemma’s kwam ik erachter dat ik eigenlijk elke dag wel te maken heb met morele oordelen’ of ‘Wat heb ik geleerd van Ethiek? Ik blijf rustig en denk eerst goed ...

Inhoudsopgave TGE 33, 2, 2023

Redactioneel

De solidariteit van passende zorg

Gert Olthuis

Redactioneel

De solidariteit van passende zorg

Bij de ethische beschouwing van Ghislaine van Thiel en Féline Scheijmans in dit nummer van TGE (p.30) moest ik denken aan het hedendaagse pleidooi voor passende zorg (zie ZiN/NZa, 2020). Het artikel bespreekt de zogenaamde Pakketsluis – een beleidsmaatregel die de toelating van dure geneesmiddelen in het basispakket...

Onderzoek & Reflectie

De Pakketsluis voor dure geneesmiddelen beschouwd vanuit solidariteit en rechtvaardigheid

Na jaren van groeiende onrust over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sommige geneesmiddelen, besloot de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2015 om de instroom van extreem dure geneesmiddelen in het basispakket van de zorgverzekering te reguleren. De beleidsmaatregel die zij daarvoor in het lev...

Onderzoek & Reflectie

Labyrintisch leiderschap bij transities in zorgorganisaties

Volgens Devisch (2015) staat een organisatie nooit stil. Hij verwijst in zijn werk naar de filosoof Jean Luc Nancy. “Nancy’s notion of the singular goes the other way around: organizations are able to function because they differ from themselves and change all the time” (69). Devisch (in: Wesseling & Langenberg, 201...

Onderzoek & Reflectie

Zorgtechnologie moet volgen, niet leiden

Ethische inzichten ten aanzien van zorgtechnologie in de langdurige zorg tijdens de coronapandemie

Zorgtechnologieën worden verwachtingsvol beschouwd als een belangrijke oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Ook de langdurige zorg staat in deze tijd van vergrijzing onder grote druk en zoekt oplossingen in de technologische hoek. Daarnaast werd noodgedwongen het gebruik van zorgtechnologie, met name het be...

Interview

“De zorgethiek heeft ons een taal gegeven die dichter bij de zorgrealiteit staat”

Gesprek met Chris Gastmans

Chris Gastmans is hoogleraar medische ethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en tevens directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij doceert en publiceert over zorgethiek en medische ethiek, in het bijzonder over ethische problemen in de zorg voor ouderen en in de zorg rondom het levenseinde....

Actualiteit

Zorgesthetiek

Over lichamelijkheid, responsiviteit en maken in de zorg

De laatste decennia is aardig wat onderzoek gedaan naar de betekenis van het lichaam in de wijze waarop we ons tot de wereld verhouden. Veel inzichten zijn verkregen in de rol die het lichaam speelt in het aanleren, vergaren en inzetten van kennis en vaardigheden. Uitgangspunt daarbij is meestal de gedachte dat het ...

Actualiteit

Waar is compassie in de zorg gebleven?

Over stilte, geste en een klein beetje stem

Stilte kun je niet horen, niet zien, niet ruiken en niet proeven. Het gaat, als we het hebben over stilte, steeds om iets anders dan stilte zelf.’ (P37) Het boek Stilte, geste, stem van René ten Bos staat vol met frases als deze. Zinnen die aanzetten tot denken en met het grootste gemak kunnen worden toegepast op hu...

Document

Naar verantwoording in de zorg op basis van openheid en vertrouwen

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid bracht eind 2022 het Signalement ‘Onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg; normhandhaving, leren en herstel’ uit. Kern ervan is het onderscheiden van drie morele logica’s in de reacties als iets kennelijk mis is gegaan in de dagelijkse zorgpraktijk. Aanleiding ervoor is d...

Boekbespreking

De context van het moeder-worden

Bespreking van ‘Sociale Verloskunde’ en ‘The birth of ethics’

Opkomen voor mensen in kwetsbare posities staat tegenwoordig al snel onder verdenking van ‘wokeness’, van activisme, en van opposities creëren die de samenleving splijten. Minister Ye?ilgöz (Justitie en Veiligheid) zegt het ‘wokisme’ te zullen bestrijden: ‘er bestaat geen recht om niet gekwetst te worden’ (HJ School...

Boekbespreking

De ethiek van het zelfgekozen levenseinde

Bespreking van 'What Kind of Death'

Mensen hebben het recht op een zelfgekozen levenseinde. En als zij die keuze op een weloverwogen manier hebben gemaakt, dan zouden zij bovendien toegang moeten hebben tot dodelijke middelen die hen in staat stellen om die ook daadwerkelijk op een humane manier uit te voeren.

Recensies

Gezonde Stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

De basisidee van ‘gezonde steden’ is dat gezondheidsbevordering en het verkleinen van sociale gezondheidsverschillen alleen kans van slagen hebben, als tegelijkertijd wordt ingezet op inclusieve stadsontwikkeling, het bestrijden van sociale ongelijkheid en democratische inspraak. 

Recensies

Signalement Medische crowdfunding: een ethische verkenning van online inzamelacties

'Help mij, dit is mijn laatste kans!’ Steeds vaker proberen patiënten online via crowdfunding geld in te zamelen voor hun medische behandeling. Vaak gaat het om zorg die in Nederland niet vergoed wordt, waarvan de werkzaamheid onduidelijk is en de kwaliteit niet gegarandeerd. Maar wanhoop doet bijzondere dingen met ...

Recensies

De NIPT en het syndroom van Down. Over de dilemma’s rond prenataal onderzoek

“Willen we een wereld waar alles wat afwijkt van het normale wordt uitgebannen of […] een wereld waar verschillen positief worden geduid en ruimte wordt gemaakt voor verschil?” Met deze vraag als leidraad onderzoeken Hans Kröber en Xavier Moonen hoe aanstaande ouders een afgewogen keuze kunnen maken over deelname aa...

Inhoudsopgave TGE 33, 1, 2023

Redactioneel

Humaniteit vergt tegenmacht

Gert Olthuis

Redactioneel

Humaniteit vergt tegenmacht

Eén van de grondleggers van de Nederlandse medische ethiek, Paul Sporken, beschouwt ‘authentieke humaniteit’ als de basisnorm van ethiek (Sporken, 1972). Het is de taak van de ethiek om de inhoud van menselijkheid in allerhande situaties zodanig te verhelderen dat zij richting kan geven aan ons handelen. Humaniteit ...

Onderzoek & Reflectie

Ectogenese: het einde van abortus of een nieuwe reproductieve mogelijkheid?

Dit artikel behandelt de vraag of abortus nog een aanvaardbare optie is om een zwangerschap te beëindigen als ectogenese het mogelijk zou maken om de zwangerschap buiten de baarmoeder voort te zetten. Dit wordt onderzocht aan de hand van verschillende ethische kwesties die tegen elkaar afgewogen worden: de morele st...

Reactie

Bio-ethiek als zoekend evenwicht. Reflecties bij ‘Ectogenese als einde van abortus’

Ethische analyse van opkomende technologie vergt een inschatting van vooralsnog onbepaalde vooruitzichten. Die contouren worden scherper gesteld door pragmatische beoordelingen van relevante factoren in het heden en de nabije toekomst. Voor kunstmatige amnion- en placentatechnologie (KAPT) betekent dit dat de toepas...

Onderzoek & Reflectie

Wat is het risico van risicobeheersing? En hoe filosofe Hannah Arendt ons helpt hierover na te denken

Risico’s die samenhangen met het geven van zorg aan anderen nemen binnen de langdurige zorg een prominente plek in, in ons denken over kwaliteit van zorg en in het verlengde daarvan in ons denken over kwaliteit van leven. Immers, kwaliteit van zorg heeft de intentie direct bij te dragen aan kwaliteit van leven van m...

Onderzoek & Reflectie

Behandelend arts en wetenschappelijk onderzoeker tegelijk: mag dat?

Mag een arts eigen patiënten als proefpersoon werven voor een door hemzelf uit te voeren medisch-wetenschappelijk onderzoek? Uit het oogpunt van vrijwilligheid zitten hier haken en ogen aan. Verschillende regelgevingen beantwoorden de vraag op eigen wijze. Dit vraagt om een (ethische) doordenking van de kwestie. Het...

Interview

‘De arts moet zichzelf een beetje durven zien als parasiet’

Aldo Houterman in gesprek met Massimiliano Simons

Vorig jaar verscheen Michel Serres and French Philosophy of Science van de Belgische filosoof Massimiliano Simons. Michel Serres was een Franse wetenschapsfilosoof die in 2019 overleed en een lijvig oeuvre achterliet over de overlap tussen de meest uiteenlopende kennisdomeinen. Serres werd geboren in 1930 en ging na...

Actualiteit

Ethische aspecten van overbehandeling

Een arts moet ingrijpen bij overbehandeling. Daarvoor zijn ethische redenen. Overbehandeling komt voor in vrijwel alle takken van de medische praktijk. Soms kan dit met een lichtere bril bezien worden, bijvoorbeeld bij de grenzen van de cosmetische chirurgie (de steeds weer mislukte neus van wijlen Michael Jackson)....

Boekbespreking

Waardevolle filosofisch-theologische verkenning van humaniteit en technologie

Kan technologie voor ons zorgen? Richart Huijzer zou die vraag ontkennend beantwoorden. ‘Een robot kan wel werkzaam zijn in de zorg, maar humaniteit moet van mensen komen’ [p.262], zo betoogt Huijzer in zijn boek Humaniteit en technologie in de zorg.

Recensies

Wij zijn ons lichaam. Wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag

In dit populairwetenschappelijke boek, dat eind 2019 uitkwam, bespreekt filosoof Aldo Houterman het menselijk lichaam en bewegen aan de hand van voorbeelden uit de sport en uit de kunsten. Met de titel zet hij zich meteen af tegen het ‘wij zijn ons brein’-gedachtegoed van neurowetenschappers als Dick Swaab en Victor...

Recensies

De toekomst van het sterven

Enkele jaren geleden schreef de Amerikaanse oncoloog en bioethicus Ezekiel Emanuel een intrigerende longread in The Atlantic, waarvan een vertaling integraal is gepubliceerd in de NRC (18 oktober 2014): ‘Vanaf mijn 75ste jaar zeg ik ‘nee’ tegen antibiotica’ (Amerikaanse titel: Why I hope to die at 75). De dood is we...

Recensies

Moeders

‘Ze vragen of wij wel gegeten hebben, of onze jassen warm genoeg zijn, hebben kusjes voor op zere plekjes, geven zusjes poppen, broertjes krijgen een trein’ (p. 9). Dit citaat komt uit Moeders, het nieuwste boek van Herman van Veen. En hoewel moeders de leidraad zijn in dit boek, kreeg ik tijdens het lezen tegelijke...