Welkom

Welkom op het online gedeelte van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Hier vind je de meeste artikelen van alle nummers. Zo kun je ze waar je ook bent en wanneer je maar wilt opnieuw lezen.

TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

 

Geïnteresseerd in publiceren in TGE? Neem contact op met de redactie en bekijk onze auteursrichtlijnen.

Adverteren in TGE? Bekijk dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

Weten

Openbaarmaking van ‘lichte’ tuchtmaatregelen: knabbelen aan de autonomie van de hulpverlener?

Het parlement overweegt momenteel een voorstel dat strekt tot openbaarmaking van opgelegde, niet-bevoegdheidsbeperkende tuchtmaatregelen. Aan de hand van beschouwingen over de aard van professies en professionele autonomie, en de taak van tuchtrechtspraak in de gezondheidszorg wordt betoogd dat openbaar gemaakte lic...

Opinie

Symboolwetgeving met kwalijke gevolgen

Reactie op het artikel ‘Openbaarmaking lichte tuchtmaatregelen: knabbelen aan de autonomie van de hulpverlener?’ door mr. Hilde C.B. van der Meer, Adviseur gezondheidsrecht KNMG.

Praktijkonderzoek

Casus: Onwetend over hiv-positieve status

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus besproken.

Opinie

Huisartsgeneeskundig commentaar - Een jonge migrantenzoon met hiv: wie vertelt hem wat?

Dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts, onderzoeker Pharos, kenniscentrum voor migranten en gezondheid, geeft huisartsgeneeskundig commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Commentaar vanuit de kliniek - Hiv-infectie, de diagnose vertellen?

Dr. Peter P Koopmans Internist- specialist infectieziekten/ klinisch farmacoloog geeft commentaar vanuit de kliniek op de casus in deze editie.

Weten

Een fraaie reconstructie van beroepsethiek

Bespreking van het proefschrift van Jolanda Dwarswaard. Gezondheidswetenschapper Dwarswaard beschrijft de gevolgen van een drietal maatschappelijke
ontwikkelingen in de laatste halve eeuw op de beroepsethiek van de huisartsgeneeskunde en de chirurgie.

Redactioneel

Orgaandonatie na euthanasie

Redactioneel door Wim Dekkers.

Weten

Spreekrecht voor ongeborenen

Bij beslissingen rond anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking wordt er (nog) geen rekening gehouden met de belangen van het toekomstige kind. Toch doen er zich situaties voor dat ernstige beschadiging van het toekomstige kind te voorzien is. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende ethische a...

Weten

Pleidooi voor organisatieoverstijgend moreel beraad

In het sociaal werk is, net als in de zorgsector, behoefte aan morele reflectie. Uit een onderzoek naar de morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders blijkt, dat veel morele vragen ontstaan door de diversiteit van referentiekaders van diverse betrokken zorg- en hulpverleners. Dat leidt tot tegenstr...

Praktijkonderzoek

Vrije artsenkeuze op de huisartsenpost? / De grenzen van vrije artsenkeuze

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus besproken. Vervolgens geeft drs. Esther Zuidema, huisarts in opleiding, afdeling Huisartsgeneeskunde commentaar vanuit medisch perspectief op deze casus.

Opinie

Medisch-ethisch commentaar - Verantwoordelijkheid bij de patiënt

Dr Rien Janssens, afdeling Metamedica, VUmc geeft commentaar vanuit medisch-ethisch perspectief op de casus in deze editie.

Weten

“Ik ben echt een loot aan de stam van de empirische filosofie”

Professor dr Dick Willems is huisarts, universitair hoofddocent huisarts-geneeskunde en sinds 2003 hoogleraar medische ethiek aan het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Redactielid Elleke Landeweer praatte met hem over zijn visie op de toekomst van de gezondheidszorg, zijn passies voor het ...

Weten

Hans van der Ven over ondraaglijk lijden zonder uitzicht en euthanasie

Boekbespreking van het boek 'Ondraaglijk lijden zonder uitzicht. Euthanasie vanuit religie, moraal en mensenrechten.' van Johannes A. van der Ven.

Weten

Orgaandonatie na euthanasie: Een ethische beschouwing vanuit het standpunt van de rooms-katholieke kerk

Orgaandonatie na euthanasie betreft een gecombineerde procedure bij patiënten met een neurodegeneratieve aandoening, waarbij na toediening van de dodelijke euthanatica de hartdood wordt afgewacht alvorens de organen worden verwijderd. Vanuit rooms-katholiek perspectief wordt niet alleen euthanasie afgekeurd. Ook med...

Opinie

Respect voor een gift van leven / Orgaandonatie na euthanasie: terughoudendheid geboden

Reactie op het artikel ‘Orgaandonatie na euthanasie. Een ethische beschouwing vanuit het standpunt van de rooms-katholieke kerk.’ door respectievelijk prof. dr. Paul Schotsmans, professor medische ethiek en dr. Frans Huysmans, Internist-nefroloog.

Opinie

Nawoord

Door dr. Frans J. van Ittersum en dr. Lambert J.M. Hendriks.

Weten

Het unieke van bioethiek in Unescoverband

Boekbespreking van het boek 'Bioethiek zonder grenzen. Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap.' van H. ten Have.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Weten

Antipathie moet! Pleidooi voor de ontmythologisering van de arts-patiënt relatie

Antipathie in de arts-patiënt relatie heeft in de loop der eeuwen nog maar weinig aandacht gekregen, in tegenstelling tot empathie, sympathie of soms zelfs erotiek. De algemene tendens is dat antipathie overstegen dient te worden door professionaliteit. Een goede arts laat zich niet beïnvloeden door subjectieve gevo...

Weten

De vervelende patiënt in de romanliteratuur

Het is niet zo moeilijk om een dikke bloemlezing samen te stellen van vervelende artsen in de romanliteratuur. Maar er valt toch ook wel een aardige bloemlezing uit de romanliteratuur samen te stellen over vervelende patiënten.

Weten

Eigen schuld geen kind? IVF bij obese vrouwen

In 2007 publiceerde de RVZ het rapport Goed Patiëntschap, waarin de Raad probeert om eisen op te stellen waaraan ‘goede patiënten’ zouden moeten voldoen. Het advies is opgesteld vanuit de gedachte dat patiënten niet alleen rechten hebben, maar ook plichten.

Weten

“In tijden van schaarste staat de solidariteit onder druk”

In gesprek met Rien Meijerink.

Weten

In de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus besproken en voorzien van commentaar vanuit verschillende perspectieven.

Opinie

“U zegt….? Behoort het aftrekken van een cliënt tot de taak van de verpleegkundige/ verzorgende?”

Begin 2010 werd een student van de beroepsopleiding HBO-Verpleegkunde in Eindhoven voor het blok geplaatst. Of ze zou een cliënt seksueel bevredigen of ze was niet langer meer welkom. Deze bijdrage vormt een bondige reconstructie van de gebeurtenissen rondom deze casus, uitmondend in de vraag hoe we studenten hierop...

Weten

Leestafel

Weten

Uit de praktijk

In 'Uit de prakijk' wordt een waargebeurde casus besproken en voorzien van commentaar uit verschillende perspectieven.

Weten

Placebo is geen vreemde eend: een verslag van het VFG jaarcongres

Hier volgt een verslag over het intrigerende thema: ‘Placebo: filosofische reflecties op een vreemde eend in de geneeskunde’.

Weten

Een behouden thuiskomst

Op 19 november 2010 vond in Nijmegen het congres ‘Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorg’ plaats.

Weten

Leestafel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Weten

Samen op weg naar het einde: het wetsvoorstel van ‘Uit Vrije Wil’ en het conceptstandpunt ‘Zelfgekozen levenseinde’ van de KNMG vergeleken

Op 9 februari 2010 richtte de initiatiefgroep Uit Vrije Wil (UVW) het burgerinitiatief Voltooid Leven op. De groep wil stervenshulp mogelijk maken aan Nederlanders van 70 jaar en ouder, die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven.

Weten

‘Klaar met leven’: geen medische diagnose

Het burgerinitiatief ‘Uit Vrije Wil’ heeft met succes het onderwerp ‘klaar met leven’ op de agenda gekregen, en sinds kort ook op de politieke agenda. In dit artikel wordt kritisch gekeken naar drie aspecten van het debat dat gevoerd wordt of nog gevoerd zou moeten worden.

Weten

Gezichtstransplantatie: “you need a face to face the world”

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘British Association of Plastic Surgeons’ in december 2002 werd door plastisch chirurg Peter Butler voor het eerst de mogelijkheid tot het transplanteren van een gedeelte van het gezicht besproken. Vanaf dat moment was niet alleen de medische wereld alert, maar werd vanzelfspreken...