Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Redactioneel

Veranderingen in de zorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Reizen om te helen: een verslag van het symposium ‘Medical Tourism: A boon or curse?’

Een recent fenomeen is medisch toerisme, waarbij mensen reizen naar een ander land of jurisdictie met de bedoeling om een medische behandeling te ondergaan. De wens om medische behandeling te zoeken op een andere bestemming kan ingegeven zijn vanuit verschillende factoren.

Weten

Zorg uit betrokkenheid

Op basis van een overzicht van de in de Nederlandstalige en Engelstalige literatuur gehanteerde omschrijvingen en een schets van de door mantelzorgers gerapporteerde problematiek, wordt een definitie opgesteld van mantelzorg die behulpzaam is voor beleid en het hulpaanbod ter ondersteuning van mantelzorgers.

Opinie

Betrokken zorg - maar niet gekozen en vaak onopgemerkt

Reactie op het artikel ‘Zorg uit betrokkenheid’ door Dr. Michel GMJ Jansen, Hoofddocent Hogeschool Utrecht en Onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Weten

Nawoord - Praktijkopvattingen van nu en beelden van toen

Nawoord bij 'Beroepszeer in de huisartsenpraktijk'.

Weten

Loutering door kanker

'Beeld van de moraal' door dr. Rob Houtepen.

Weten

‘Beroepszeer’ in de huisartsenpraktijk

Deze exploratieve studie maakt duidelijk dat huisartsen wisselend reageren op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg die hun praktijk betreffen. Zij lijken feitelijk uiteenlopende praktijkconcepten te hanteren.

Opinie

Huisarts zijn in een veranderend tijdsgewricht

Reactie op het artikel ‘‘Beroepszeer’ in de huisartsenpraktijk’ door prof. dr. Cor Spreeuwenberg, Em. hoogleraar ‘Integratie zorg aan chronisch zieken’ aan de Universiteit Maastricht.

Praktijkonderzoek

Acute dwangopname gerechtvaardigd?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Opinie

Sociaal-wetenschappelijk commentaar - Wat is goede zorg?

Drs Mathilde Mastebroek, onderzoeker Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, UMC St Radboud Nijmegen en dr Ir Neelke Doorn, Universitair Docent Ethiek & Governance, Technische Universiteit Delft, geven sociaal-wetenschappelijk commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Ethisch commentaar - Dwang voorkomen

Drs Elleke Landeweer, Metamedica, VUmc Sectie Filosofie en Medische Ethiek, geeft ethisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Juridisch commentaar - Medicatie of separatie?

Mr Alexandra Reijerse, Juridisch adviseur GGZ inGeest, geeft juridisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

“Waar het om gaat is dat je die patiënt begeleidt op een manier die hem nog zoveel mogelijk regie geeft in het leven”

Hans van Delden is als hoogleraar medische ethiek en manager onderwijs verbonden aan het UMC Utrecht. Redactielid Elleke Landeweer sprak met hem over research ethics, morele problemen rond het levenseinde, het heersende ‘angstdenken’ en de patiënt die onzichtbaar wordt achter alle protocollen en afvinklijstjes.

Weten

De subjectieve ervaring van het voltooide leven

Boekbespreking van 'Voltooid Leven in Nederland' van Frederique Defesche door Els van Wijngaarden, MA Promovendus Voltooid Leven.

Weten

Leestafel

Royakkers L, Daemen F, Van Est R. (red.). Overal Robots. Automatisering van de liefde tot de dood.

Weten

Leestafel

Kole J, Hoven M van den, Janssens M (red.), Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.

Redactioneel

Metaforen en dilemma’s

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

‘It’s like…’

Aan de hand van persoonlijke ervaringen gaat dr. Ron L.P. Berghmans in op kankermetaforen en de betekenis die deze hebben voor de ervaring van de patiënt en de communicatie tussen de patiënt, diens naasten en de zorgverleners. We moeten volgens hem niet proberen kankermetaforen uit te bannen, maar ons bewust zijn va...

Weten

Privacybescherming bij wetenschapsbeoefening na overlijden goed geregeld?

In dit artikel wordt het juridische kader geschetst betreffende wetenschappelijk onderzoek met bij leven verzamelde gegevens en lichaamsmaterialen en lichaamsmaterialen en -delen van een overledene. Vervolgens leest u een reactie op dit artikel van mr. drs. Jilles Heringa, Juridisch secretaris CCMO.

Praktijkonderzoek

Een sombere prognose voor een pasgeborene

In 'Uit de praktijk' wordt in elke editie een waargebeurde casus besproken.

Opinie

Medisch commentaar - Een kind met al voor de geboorte bestaande nierafwijkingen: “moet alles wat kan?”

Dr. Mark van der Hoeven, Kinderarts-neonatoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum geeft medisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Ethisch commentaar - Over een sombere prognose, self-fulfilling prophecies en glazen bol geneeskunde

Dr. Erwin J.O. Kompanje, klinisch ethicus Intensive care geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam geeft ethisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Juridisch commentaar - Dilemma’s vóór en na de geboorte

Mr. Helma Duynstee, Gezondheidsjurist, geeft juridisch commentaar op de casus in deze editie.

Redactioneel

TGE en de waarde van slow ethics

Redactioneel door Gert Olthuis.

Redactioneel

De kortste definitie van zorg: antwoorden op kwetsbaarheid

Redactioneel door Chris Gastmans en Carlo Leget.

Opinie

Zorgethisch commentaar - Beleefde en geleefde kwetsbaarheid

Drs. Hanneke van der Meide, Promovendus Vakgroep Zorgethiek gaat in op de besproken zaken in 'Discussie'.

Weten

‘(G)een robot aan mijn bed’

Cruciaal in de ethische afweging is de vraag in welke mate een robot een bijdrage kan leveren aan zorg die de waardigheid ondersteunt van zowel diegene die ze ontvangt als van diegene die ze geeft. Als belangrijk zorgethisch criterium geldt dat hoe kwetsbaarder de zorgontvanger is, hoe groter de nood is aan kwetsbaa...

Weten

Percepties van ouderen ten aanzien van de ‘goede verpleegkundige’

Dit artikel beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de percepties van de oudere patiënt/resident ten aanzien van de ‘goede verpleegkundige’ in woonzorgcentra, ziekenhuizen en de thuiszorg. Het kennen van de percepties van de oudere patiënt/resident ten aanzien van de goede verpleegkundige is van cruci...

Weten

Goed bedoeld is niet genoeg

In het artikel wordt de uit de presentietheorie afgeleide relationele afstemming geïntroduceerd, in combinatie met de methode Video Interactie Begeleiding. Gelukte relationele afstemming doet zowel de kwetsbare oudere als de verzorger goed.

Weten

Het bewustzijn van onze kwetsbaarheid is onze kwetsbaarheid

Toen de Poolse dichter Czeslaw Milosz (1911 – 2004) in 1980 de Nobelprijs voor de literatuur ontving besteedde hij in zijn dankwoord enkele woorden aan de rol van de dichter.

Weten

Van menswaardigheid naar soeverein burgerschap…en terug?!

Boekbespreking van 'Waardigheid. Voor wie oud wil worden' van F. de Lange.

Weten

Hoe rechtvaardig is het RVZ-advies Redzaam ouder?

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt in zijn recente advies 'Redzaam ouder' dat we allemaal meer verantwoordelijkheid
moeten nemen voor onze eigen oude dag, bijvoorbeeld door meer privaat te investeren en meer ons eigen netwerk in te zetten. Alleen zo zou zorg voor ‘nietredzame ouderen’ uit collectiev...

Weten

“Waardigheid zit voor mij niet in keuzevrijheid, wel in de erkenning dat men er als mens nog toe doet, dat men nog iets te bieden heeft”

Gianni Loosveldt is wetenschappelijk medewerker voor de christendemocraten in het Vlaams Parlement, gastprofessor Recht aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Universiteit Brussel en (vrijwillig) wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de Katholieke Universiteit Leuv...

Weten

Discussie - De Tilburg Frailty Indicator

Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als een dynamische toestand waarin een individu verkeert die tekorten heeft in één of meerdere domeinen van het menselijk functioneren (lichamelijk, psychisch, sociaal). De Tilburg Frailty Indicator is een gebruiksvriendelijk meetinstrument om kwetsbare ouderen op te sporen.

Weten

Discussie - De Geriatric Navigator

Kanker komt vooral voor op oudere leeftijd: tweederde van alle patiënten is ouder dan 60 jaar op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Leeftijdgrenzen voor behandelingen worden nauwelijks meer gehanteerd. De Geriatric Navigator is een screening-methode voor ouderen met kanker.

Weten

Discussie - TraZAG: Transmuraal zorg assessment Geriatrie Maastricht

TraZAG, het Transmuraal zorg assessment Geriatrie Maastricht, is een gestructureerde wijze om de zorgbehoefte van oudere patiënten in kaart te brengen. Het instrument is ontwikkeld voor hulpverleners die in de ouderenzorg werken.